Rozšířené vyhledávání

Pouze LastMinute

Nacházíte se zde: Erika Tour > Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY ÚČASTI NA ZÁJEZDECH CESTOVNÍ KANCELÁŘE STANISLAV KOUSAL - CK ERIKA TOUR platné od 1. 1. 2014

1. Úvodní ustanovení

Smlouva o zájezdu je uzavírána mezi cestovní kanceláří Stanislav Kousal – CK Erika tour, IČO 13571231, se sídlem Semily, Špidlenova 442, zapsanou u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl A, vložka 765 (dále jen CK Erika tour) a zákazníkem. Smlouva může být uzavřena prostřednictvím jejího obchodního zástupce, který jedná na základě a v mezích uzavřené smlouvy o obchodním zastoupení a udělení plné moci. Zákazník je oprávněn si nechat předložit dokument, který osvědčuje způsobilost obchodního zástupce uzavírat smlouvu o zájezdu jménem cestovní kanceláře Stanislav Kousal – CK Erika tour.

2. Vznik smluvního vztahu

Smluvní vztah mezi CK Erika tour a zákazníkem vzniká na zá­kladě smlouvy o zájezdu vyhotovené v písemné formě, která obsahuje všechny zákonem stanovené náležitosti pro písemné „Potvrzení o zájezdu“. Není-li smlouva o zájezdu vyhotovena v písemné formě, CK Erika tour vydá zá­kazníkovi písemné „Potvrzení o zájezdu“. Obsah smlouvy se určuje dle katalogu, nabídkových listů či dodatečných nabídek. Zákazník svým podpisem pod smlouvou o zájezdu stvrzuje, že je mu znám obsah smlouvy, podmínek zájezdu a těchto podmínek a že převzal katalog (nabídkový list, dodatečnou nabídku) cestovní kanceláře, který obsahuje bližší údaje o zájezdu a doklad o pojištění cestovní kance­láře proti úpadku ve smyslu zákona č. 159/99 Sb., a seznámil se se způsobem, jakým má uplatnit své nároky plynoucí z porušení právní povinnosti cestovní kanceláře.

3. Ceny zájezdů

Ceny zájezdů pořádaných CK Erika tour jsou cenami sjedna­nými dohodou mezi cestovní kanceláří a zákazníkem. Cena zájezdu je uvedena v katalogu (nabídkových listech, dodatečné nabídce) a je potvrzena ve smlouvě o zájezdu. Ceny zájezdů jsou kalkulovány podle směnného kursu české koruny k EUR vyhlášeného ČNB k 31.10.2013. V případě, že by pokles kursu koruny byl vyšší než 10%, bude CK Erika tour nucena přistoupit k ukončení platnosti uveřej­něných ceníků a k vydání ceníků nových, kalkulovaných na základě nových kursů.

4. Zvýšení ceny zájezdů

CK Erika tour je oprávněna (nejpozději 21 dnů před zahájením zájezdu) zvýšit jednostranným úkonem cenu zájezdu v případě, že dojde k navýšení:
a) ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot
b) plateb spojených s dopravou, např. letištních a přístavních poplatků či palivových příplatků, které jsou zahrnuty v ceně zájezdu
c) směnného kursu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu v průměru o více než 10%, pokud k této změně dojde do 21. dne před zahájením zájezdu.
Cena zájezdu se zvyšuje dle bodu a) a b) o rozdíl cen stanovených při tvorbě ceny zájezdu a aktuálních cen. Dle bodu c): pokud směnný kurs české koruny oslabí k EUR o více než 10% je CK Erika tour oprávněna zvýšit cenu zájezdu o 5% a dále o 0,5% za každý celý procentní bod navýšení aktuálního kursu nad 10% oproti kursu ze dne 31.10.2013. Písemné oznámení o zvýšení ceny musí být zákazníkovi odesláno nejpozději 21 dní před zahájením zájezdu, jinak cestovní kanceláři nevznikne právo na zapla­cení rozdílu v ceně zájezdu.

5. Platební podmínky

CK Erika tour má právo na zaplacení služeb sjednaných smlouvou o zájezdu před jejich poskytnutím. Pokud není mezi zákazníkem a cestovní kanceláří ujednáno jinak, je zákazník povinen uhradit při podpi­su smlouvy o zájezdu zálohu ve výši 50% z celkové ceny zájezdu a doplatek zbývajících 50% nejpozději 30 dní před zahájením zájezdu. V případě uzavření smlouvy o zájezdu v době kratší než 30 dní před zahájením zájezdu je zákazník povinen uhradit 100% z celkové ceny zájezdu při podpisu smlouvy o zájezdu. V případě nedodržení termínu úhrady ceny zájezdu zákazníkem je CK Erika tour oprávněna zákazníkovi zájezd zrušit bez dalšího upozornění a dále postupovat dle stornovacích podmínek (článek 8) jako kdyby zákazník od smlouvy o zájezdu odstoupil (zákazník je povinen uhradit cestovní kanceláři náklady spojené se zrušením zájezdu - odstupné). Zákazník má právo na poskyt­nutí služeb jen při plném zaplacení ceny zájezdu.

6. Práva a povinnosti zákazníka

Zákazník má právo:
a) na řádné poskytnutí potvrzených služeb (pokud zákazník objednané služby nevyčerpá bez zavinění CK Erika tour, nemá právo na jejich náhradu)
b) na dodatečné informace, pokud nebyly uvedeny v katalogu (nabídkovém listě, dodatečné nabídce)
c) zrušit svoji účast na zájezdu kdykoliv před jeho zahájením odstoupením od smlouvy za podmínek uvedených v článku 8 (Odstoupení od smlouvy o zájezdu)
d) písemně oznámit nejpozději 7 dní před nástupem na zájezd CK Erika tour, že se místo něho zájezdu zúčastní jiná osoba v případě, že v oznámení je současně prohlášení nového zákazníka, že souhlasí se smlouvou o zájezdu a splňuje všechny podmínky k účasti na zájezdu. Původní a nový zákazník společně a nerozdílně odpovídají za zaplacení ceny zájezdu a jsou povinni uhradit CK Erika tour příslušný manipulační poplatek (výše poplatku je stanovena individuelně po oznámení v závislosti na podmínkách smluvních dodavatelů). Možnost změny zákazníka nelze zaručit u leteckých zájezdů, kde jsou využívány pravidelné lety.
e) obdržet nejpozději 7 dní před zahájením zájezdu další podrobné informace k zájezdu (pokyny na cestu a pobyt)
f) na reklamaci v souladu s článkem 9 (Reklamace)
g) na ochranu dat, která uvádí ve smlouvě o zájezdu a v dalších dokumentech před nepovolanými osobami
Zákazník je povinen:
a) poskytnout CK Erika tour součinnost, která je zapotřebí k řádnému zabezpečení a poskytnutí služeb, zejména úplně a pravdivě uvádět údaje ve smlouvě o zájezdu a předložit cestovní kanceláři doklady požadované pro zajištění zájezdu
b) zajistit si platný cestovní doklad s platností minimálně ještě 3 - 6 měsíců (dle podmínek navštívené země) po skončení zájezdu, potřebná víza (zajištění může nabídnout CK) a další náležitosti potřebné k vycestování do konkrétní destinace (např. lékařská potvrzení o vakcinaci aj.)
c) u osob mladších 15 let zajistit doprovod a dohled dospělého účastníka v průběhu zájezdu, obdobně zajistit doprovod a dohled u osob, jejichž zdravotní stav to vyžaduje a souhlas zákonného zástupce u osob od 15 do 18 let.
d) zaplatit cenu zájezdu v souladu s článkem 5
e) převzít od cestovní kanceláře cestovní pokyny a řídit se jimi, dostavit se ve stanoveném čase na stanovené místo srazu/odjezdu se všemi doklady požadovanými dle cestovních pokynů, řídit se ústními pokyny průvodce (technického vedoucího) či delegáta v místě pobytu (pokud se zákazník nedostaví nebo zmešká odjezd/odlet, má CK Erika tour nárok na plnou úhradu ceny zájezdu)
f) dodržovat zákony a pasové, celní a zdravotní předpisy země, do které cestuje. Cizí státní příslušníci jsou povinni se informovat na vízovou povinnost u zastupitelství zemí, kam cestují a případná víza si zajistit samostatně na své náklady. CK Erika tour nenese odpovědnost za případné problémy vzniklé s neudělením víza nebo vadnými úkony zákazníka. Veškeré náklady, které vzniknou nedodržením tohoto ustanovení, nese zákazník
g) veškeré závady a odchylky od objednaných služeb neodkladně ihned po jejich zjištění na místě oznámit písemně zástupci CK Erika tour a poskytnout nezbytnou součinnost k jejich odstranění
h) zdržet se jednání, které by mohlo ohrozit, poškodit nebo omezovat ostatní účastníky zájezdu
i) uhradit eventuelní škodu, kterou způsobil v dopravním prostředku nebo ubytovacím a jiném zařízení, kde čerpal služby zajištěné dle smlouvy o zájezdu

7. Změna podmínek smlouvy o zájezdu

a) je-li cestovní kancelář nucena z objektivních důvodů před zahájením zájezdu změnit podmínky smlouvy, může navrhnout zákazníkovi změnu smlouvy o zájezdu. Pokud navrhovaná změna smlouvy o zájezdu vede i ke změně ceny zájezdu, musí být v návrhu nová cena uvedena.
b) Navrhne-li cestovní kancelář změnu smlouvy o zájezdu podle předchozího odstavce, má zákazník právo se rozhodnout, zda bude se změnou smlouvy o zájezdu souhlasit nebo zda od smlouvy o zájezdu odstoupí. Pokud zákazník ve lhůtě 5 dnů od doručení návrhu na změnu smlouvy o zájezdu od smlouvy písemně neodstoupí, má se za to, že s její změnou souhlasí.
c) změny a odchylky jednotlivých služeb CK Erika tour od sjednané smlouvy o zájezdu jsou v nutných případech přípustné. CK Erika tour je oprávněna v případech, které nemůže ovlivnit (změny u zahraničních partnerů, dopravců či jiných dodavatelů) a které brání poskytnutí předem stanovených služeb: změnit termín konání zájezdu, druh dopravy, ubytování, trasu a program zájezdu při zachování stejné kvality a rozsahu služeb. Tyto změny musí cestovní kancelář oznámit klientovi bez zbytečného odkladu. Zákazník nemá v těchto případech právo odstoupit od smlouvy bez povinnosti uhradit odstupné, ledaže jde o změny podstatné. Podstatnými změnami se rozumí posunutí začátku nebo ukončení akce o více než 2 dny, zásadní změna místa ubytování či kategorie ubytování, popř. významná úprava programu
d) CK Erika tour je oprávněna provádět operativně změny programu a poskytovaných služeb v průběhu zájezdu, pokud z vážných důvodů např. tzv. vyšší moci není možné zabezpečit původně dohodnutý program a služby dodržet. V takovém případě je cestovní kancelář povinna:
- zabezpečit náhradní program a služby v kvalitě a rozsahu pokud možno shodném nebo blížícím se k původním podmínkám
- vrátit zákazníkovi plnou cenu služeb, za které nebylo poskytnuto náhradní plnění
- poskytnout zákazníkovi slevu z ceny služeb, které byly zahrnuty do ceny zájezdu a nebyly poskytnuty v plném rozsahu a kvalitě (ubytování v jiném hotelu stejné nebo vyšší kvality není důvodem k poskytnutí slevy)
e) CK Erika tour si vyhrazuje právo na změnu věcného i časového programu z důvodu zásahu vyšší moci, z důvodu rozhodnutí státních orgánů nebo mimořádných okolností (stávky, dopravní komplikace, přírodní katastrofy, neštěstí a další okolnosti, které cestovní kancelář nemohla ovlivnit ani předvídat), popřípadě z důvodů organizačních (např. jiná časová posloupnost navštívených míst, změna trasy z časových důvodů) či klimatických. V těchto případech nemá zákazník právo na poskytnutí slevy z ceny zájezdu ani na odstoupení od smlouvy.

8. Odstoupení od smlouvy a odstupné (storno poplatky)

a) ze strany zákazníka: Zákazník má právo na odstoupení od smlouvy o zájezdu a vrácení zaplacené ceny nebo zálohy na zájezd bez jakéhokoli odstupného:
- při zrušení zájezdu cestovní kanceláří Erika tour
- při změně termínu konání zájezdu s posunem o více než 2 dny
- při nesouhlasu s návrhem na změnu smlouvy o zájezdu, kterou z objektivních důvodů navrhla cestovní kancelář Odstoupí-li zákazník od smlouvy svévolně, či odstoupí-li CK Erika tour od smlouvy před zahájením zájezdu z důvodu porušení povinností zákazníkem, je zákazník povinen zaplatit CK Erika tour níže stanovené odstupné (odstoupení od smlouvy zákazníkem musí být provedeno písemně a způsobem nepochybným, pro určení doby odstoupení od smlouvy je rozhodující datum doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy, v případě zaslání oznámení doporučeným dopisem je rozhodujícím datem den převzetí doporučené zásilky cestovní kanceláří): 80 dnů a více před nástupem na zájezd nebo poskytnutí první služby: skutečně vzniklé náklady, minimálně však 500 Kč. 79 dnů až 60 dní: skutečně vzniklé náklady, nejméně však 20 % z celkové ceny zájezdu. 59 dnů až 30 dní: skutečně vzniklé náklady, nejméně však 40 % z celkové ceny zájezdu. 29 dnů až 15 dní: skutečně vzniklé náklady, nejméně však 60 % z celkové ceny zájezdu. 14 dnů až 8 dní: skutečně vzniklé náklady, nejméně však 80 % z celkové ceny zájezdu. 7 dnů a méně: 100 % z celkové ceny zájezdu. Pokud prokazatelně vynaložené náklady a výdaje CK za zákazníka ke dni odstoupení od smlouvy převyšují odstupné stanovené procentním výpočtem, zvyšuje se toto odstupné na hodnotu těchto výdajů + základní 3% poplatek (min. 300 Kč). Stornopoplatek u letenek a leteckých zájezdů se určuje podle podmínek dodavatele (letecké společnosti) – většina letenek je neměnná a nevratná. Zákazník se zavazuje, že navíc uhradí případné výdaje spojené se stornováním této služby, pokud nějaké vznikly. Nenastoupí-li zákazník na zájezd bez předchozího odstoupení od smlouvy o zájezdu (tzv. storna) nebo se nezúčastní zájezdu vlastní vinou např. zmeškáním zájezdu, poskytnutím nepřesných či neúplných údajů CK (adresa, telefon, nepřesné jméno a příjmení u leteckých zájezdů…), popř. porušením celních, pasových, devizových předpisů nebo jiných zákonů nebo se vlastní vinou nezúčastní poskytování některé služby na zájezdu, nemá nárok na vrácení žádných uhrazených částek (tzn. odstupné je 100 % z celkové ceny zájezdu, popřípadě 100 % z ceny vlastní vinou nečerpaných služeb). Celkovou cenou se rozumí základní cena zájezdu s případnými slevami a všemi příplatky.
- CK má právo odečíst odstupné od složené zálohy nebo zaplacené ceny, zbývající částku je povinna bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi.
b) ze strany cestovní kanceláře: - CK Erika tour má právo zrušit zájezd, jestliže nebylo dosaženo minimálního počtu 30 účastníků u autobusových zájezdů, 15 účastníků (není-li výslovně v katalogu uvedeno jinak) u leteckých zájezdů. O zrušení zájezdu z důvodu nedosažení minimálního počtu zákazníků, kterým je realizace zájezdu podmíněna, je CK Erika tour povinna informovat zákazníka písemně nejpozději 21 dní před zahájením zájezdu. Cestovní kancelář je v tomto případě povinna bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi zaplacenou cenu, další nároky zákazníka vůči cestovní kanceláři jsou vyloučeny (v případě realizace zájezdu s menším počtem účastníků mohou být pozměněny parametry výbavy dopravního prostředku, zákazníkovi nevzniká v tomto případě nárok na slevu z ceny zájezdu). Další případné možné nastalé situace se řeší dle zákona č. 159/1999 Sb.
- CK Erika tour je oprávněna zrušit zájezd, je-li uskutečnění zájezdu ztíženo z důvodů nepředvídatelných mimořádných okolností jako válka, zemětřesení, povstání nebo pokud by byla jinak ohrožena bezpečnost, zdraví a život zákazníků a které nebylo možno při uzavírání smlouvy předvídat.
- CK Erika tour má právo odstoupit s okamžitou platností od smlouvy před nástupem cesty či po započetí cesty, pokud cestující svým nevhodným a hrubým chováním vážně narušuje průběh cesty nebo pobytu, popř. hrozí nebezpečí, že by tato situace mohla nastat, a má právo zákazníka ze zájezdu vyloučit. Zákazníkovi v takovém případě zaniká nárok na úhradu nečerpaných služeb. Náklady na případnou zpáteční cestu nese zákazník sám. Vyloučena je přeprava osob v podnapilém stavu.

9. Odpovědnost cestovní kanceláře (reklamace)

- Nesplní-li CK Erika tour své povinnosti vyplývající ze smlouvy o zájezdu řádně a včas, musí zákazník uplatnit své právo (reklamaci) u CK či osoby, která uzavření smlouvy zprostředkovala bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od skončení zájezdu, nebo v případě, že se zájezd neuskutečnil, ode dne, kdy měl být zájezd ukončen podle smlouvy o zájezdu, jinak právo zaniká.
- CK Erika tour se může odpovědnosti za škodu způsobenou porušením právní povin-nosti zprostit jen tehdy, prokáže-li, že tuto škodu nezavinila ona ani jiní dodavatelé služeb cestovního ruchu poskytovaných v rámci zájezdu a škoda byla způsobena:
a) zákazníkem
b) třetí osobou, která není spojena s poskytováním zájezdu, pokud tuto skutečnost nebylo možné předpokládat nebo nebyla nevyhnutelná, nebo
c) neodvratitelnou událostí, které nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat.
- Ve výše uvedených případech, kdy je škoda způsobena třetí osobou nebo neodvratitelnou událostí, je cestovní kancelář povinna poskytnout zákazníkovi v nesnázích rychlou pomoc.
- CK vyřídí reklamaci do 30 dnů, po dohodě se zákazníkem může být tato lhůta prodloužena.

10. Porušení smlouvy o zájezdu v průběhu zájezdu

Jestliže po zahájení zájezdu cestovní kancelář neposkytne zákazníkovi služby cestovního ruchu nebo jejich podstatnou část řádně a včas, nebo zjistí, že mu všechny služby cestovního ruchu nebo jejich podstatnou část nebude moci řádně a včas poskytnout, třebaže se k tomu smlouvou zavázala, je povinna provést bez zbytečného odkladu taková opatření, aby mohl zájezd pokračovat. Zákazník musí své právo na poskytnutí služeb sjednaných v smlouvě uplatnit bez zbytečného odkladu a to u zástupce cestovní kanceláře, smluvního partnera nebo recepce ubytovacího zařízení. Za závažnou změnu se však nepovažuje změna ubytovacího či stravovacího objektu v témže pobytovém místě, pokud je zachována kategorie a sjednaný rozsah vybavení objektu, popř. jsou služby poskytnuty v objektu vyšší kategorie. Pokud nelze pokračování zájezdu zajistit jinak než prostřednictvím služeb cestovního ruchu nižší kvality, než uvedené ve smlouvě, je cestovní kancelář povinna vrátit zákazníkovi rozdíl v ceně. Podmínkou pro vrácení rozdílu je potvrzení této skutečnosti zástupcem cestovní kanceláře, smluvním partnerem nebo recepcí ubytovacího zařízení na kopii ubytovacího poukazu (voucheru). Jestliže opatření podle předchozího odstavce nelze učinit nebo je zákazník nepřijme, musí cestovní kancelář bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi rozdíl v ceně. V případě, že součástí zájezdu je i doprava, je cestovní kancelář povinna poskytnout zákazníkovi dopravu zpět na místo odjezdu nebo na jiné místo návratu, s nímž zákazník souhlasil, včetně nezbytného náhradního ubytování a stravování. Pokud je doprava uskutečněna jiným dopravním prostředkem, než kterým měla být uskutečněna podle smlouvy, je cestovní kancelář povinna vrátit zákazníkovi rozdíl v ceně v případě, že byla doprava uskutečněna za nižší náklady.

11. Povinné smluvní pojištění proti úpadku

Cestovní kancelář Stanislav Kousal – CK Erika tour uzavřela ve smyslu příslušných ustanovení záko­na č. 159/99 Sb. pojistnou smlouvu o pojištění záruky v důsledku úpadku cestovní kanceláře s Generali Pojišťovnou a.s. se sídlem Bělehradská 132, 120 84 Praha 2. Na základě této pojistné smlouvy vzniká zákazníkovi právo na plnění v přípa­dech, kdy cestovní kancelář z důvodu svého úpadku:
a) neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahraničí do České republiky, pokud je toto součástí práva zájezdu
b) nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že se zájezd neuskutečnil
c) nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil pouze z části
Nároky zákazníka, které mu vznikly proti cestovní kanceláři v důsledku neplnění smlouvy o zájezdu z důvodu úpadku, přecházejí na pojišťovnu, a to až do výše zákonnou úpravou stanoveného pojistného plnění.

12. Cestovní pojištění zákazníka

Cena zájezdu nezahrnuje cestovní pojištění. Zákazníkům doporučujeme uzavřít prostřednictvím naší cestovní kanceláře Komplexní cestovní pojištění u České pojišťovny a.s. Nabídku klienti najdou na www.erikatour.cz a v katalozích. Sjednáním pojištění vzniká smluvní vztah výhradně mezi zákazníkem a Českou pojišťovnou a.s., CK Erika tour je pouze zprostředkovatelem tohoto smluvního vztahu a do řešení a likvidace případné pojistné události nevstupuje. Zákazník, který si nesjedná cestovní pojištění, bere na vědomí riziko vyplývající z případného odmítnutí poskytnutí zdravotní péče v zahraničí z důvodu nesjednání pojištění a veškeré finanční náklady jdou k tíži účastníka. CK Erika tour nenese žádnou odpovědnost za případné následky (hmotné i nehmotné) vzniklé účastníkům v případě, že nemají po dobu zájezdu sjednáno cestovní pojištění.

13. Další smluvní podmínky

Ubytování - poskytované ubytovací služby odpovídají popisu v katalogu (nabíd­kovém letáku). V případě překnihování (overbookingu), ke kterému ve všech tu­ristických oblastech příležitostně dochází, bude ubytování zajištěno v ubytovacím zařízení stejné nebo vyšší kategorie. Vybavení, velikost, poloha a výhled poko­jů nejsou v rámci jednoho hotelu vždy stejné. Za pokoj s výhledem na moře je považován pokoj jak s výhledem čelním, tak s výhledem bočním. Rozdělování pokojů probíhá zásadně ze strany hotelu a cestovní kancelář na něj nemá vliv. Jednolůžkové pokoje jsou v mnoha hotelech k dispozici jen v omezeném počtu, i když jsou s příplatkem, jsou většinou velmi malé, často bez balkonu a nejsou vždy identické s dvoulůžkovými pokoji. V některých hotelech je za třílůžkový pokoj považován dvoulůžkový pokoj s přistýlkou. Přistýlkou může být např. pohovka, rozkládací gauč, lehátko, palanda apod. a není vždy pevnou součástí pokoje. Přistýlky nemají vždy rozměry standardního lůžka, mohou být užší a kratší. Umís­těním přistýlky do pokoje je nutné počítat s určitým omezením prostoru. Zařazení hotelů do kategorií se řídí právními předpisy daného státu. Podle mezinárodních zvyklostí musí hosté opustit pokoje v den odjezdu do 10.00 hod, možnost na­stěhování v den příjezdu bývá až po 14.00 hod. Časný příjezd či pozdní odjezd neopravňují k delšímu používání pokoje. Cennosti a šperky - na hotelových pokojích nenechávejte větší množství peněz, šperky a jiné cen­nosti. Za ztrátu hotel ani CK Erika tour neodpovídají. K jejich uložení slouží hotelový trezor, který je k pronajmutí buď v recepci nebo přímo na pokoji. Rychle se rozvíjející cestovní ruch s sebou přináší stavební činnost, na kterou nemá CK Erika tour vliv. Stavební činnost se neomezuje pouze na mimosezonní měsíce a staveniště vznikají velmi rychle prakticky ze dne na den nebo je stavební činnost po delší přestávce obnovena. V těchto případech nelze mít vždy při zakoupení zájezdu nejaktuálnější zprávy o stavební činnosti. Absolutní klid v turistických střediscích nelze nalézt. K dovolené patří i večerní zábava, bary, diskotéky, noční kluby a restaurace, které mohou působit hluk. Také stavební styl umožňuje zvukovou prostupnost mezi jednotlivými místnostmi. Program all inclusive je v jednotlivých hotelech odlišný v závislosti na nabídce hotelu. Letecká přeprava - letecká přeprava je zajišťována pravidelnými lety. U leteckých zájezdů je první a poslední den určen k přepravě klientů do cílové destinace, nikoli k vlastní rekreaci. Příletem do místa určení po půlnoci nedochází ke zkrácení pobytu a není důvodem k poskytnutí slevy z ceny zájezdu. Dojde-li vlivem povětrnostních, technických nebo jiných podmínek nebo v důsledku mimořádných okolností ne­zaviněných cestovní kanceláří ke změně odletu, odletového či příletového mís­ta, mezipřistání, zpoždění apod., neodpovídá CK Erika tour za případné škody, které by mohly zákazníkovi tímto vzniknout a není povinna nahradit služby, které v důsledku těchto změn nemohly být čerpány. Dojde-li v průběhu letecké přepravy k poškození či ztrátě zavazadla, je nutné, aby cestující tuto skutečnost nahlásil ihned po příletu příslušnému pracovišti na letišti, kde bude sepsán reklamační protokol nezbytný pro další jednání s leteckou společností. Za poškození či ztrátu zavazadla nenese cestovní kancelář odpovědnost. CK Erika tour neručí za případné zpoždění a upozorňuje na možnost jeho vzniku z technických a jiných důvodů (nepříznivé počasí, přetížení vzdušných koridorů, stávka, zablokování hraničních přechodů apod.). Cestující by měli při plánování přípojů, dovolené, obchodních termínů apod. brát v úvahu možnost výrazného zpoždění. CK Erika tour neručí za ško­dy, které mohou cestujícím vzniknout v důsledku zpoždění. V případě zpoždění nevzniká cestujícímu právo na odstoupení od smlouvy či na poskytnutí slevy z ceny zájezdu. Autobusová doprava – je realizována klimatizovanými autobusy nebo minibusy.
- Zákazník je povinen udat ve smlouvě o zájezdu jako nástupní a výstupní místo jedno ze svozových nebo odjezdových míst, která jsou uvedena v katalogu (není-li s klien-tem dohodnuto jinak).
- Změnu nástupního místa lze provést pouze písemným dodatkem smlouvy.
- CK si vyhrazuje právo odmítnout svoz zákazníků z jiného místa, než je potvrzeno v potvrzení o zájezdu.
- Některá odjezdová místa, která jsou označena jako svozová, slouží pro svoz zákazníků k odjezdovým místům. Svozy z těchto míst se však nerealizují, pokud je počet osob na svozové trase nižší než 6.
- Doprava z odjezdových a svozových míst může být zajištěna autobusy Student Agency, osobními auty, taxíky či mikrobusy, nebo jejich kombinací. Může být také zajištěna jiným zájezdem CK nebo partnerské cestovní kanceláře, dále linkovými autobusy či vlaky.
- Zasedací pořádek sestavuje CK.

14. Závěrečná ustanovení

Zákazník podpisem smlouvy o zájezdu souhlasí s použitím jeho osobních údajů uvedených v této smlouvě, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., pro potřeby CK Erika tour, a to výhradně za účelem zasílání nabídek služeb v cestovním ruchu zákazníkovi. Dále prohlašuje, že je zmocněn a tímto uděluje souhlas ve smyslu §5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb. i jménem dalších osob uvedených na této smlouvě. Zákazník podpisem smlouvy o zájezdu potvrzuje, že se seznámil s jejím obsahem, zejména s rozsahem objednaných služeb, podmínkami pojištění ve smyslu záko­na č. 159/99 Sb., podmínkami cestovního pojištění, jakož i s podmínkami úhrady odstupného, které je v případech stanovených touto smlouvou povinen uhradit cestovní kanceláři. Zákazník bere na vědomí, že pojistné podmínky a podmínky úhrady odstupného jsou nedílnou součástí smlouvy, souhlasí s nimi a to jménem všech spolucestujících osob, ve prospěch kterých tuto smlouvu o zájezdu uzavírá.
Tyto podmínky vstupují v platnost 1. 1. 2016.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/la se zněním těchto všeobecných podmínek.
Datum:
Podpis:

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY ÚČASTI NA ZÁJEZDECH DOPLNĚNÍ k 1.4. 2016

ADR a ODR klauzule

1. V případě sporu vzniklého v souvislosti se smlouvou (o zájezdu) má zákazník, který je spotřebitelem, právo na jeho mimosoudní řešení u České obchodní inspekce. Podrobné informace o podmínkách mimosoudního řešení sporu jsou uvedeny na www.coi.cz.

2. Zákazník, který si zakoupil zboží či službu přes internet, a je spotřebitelem, může k řešení vzniklého sporu využít platformu pro řešení sporů online. Podrobnější informace o podmínkách řešení sporu online jsou uvedeny na http://ec.europa.eu/odr.

V Semilech dne 1.4. 2016

REKLAMAČNÍ ŘÁD

1. Předmět

Reklamační řád spolu se Všeobecnými smluvními podmínkami účasti na zájezdech cestovní kanceláře Stanislav Kousal - CK Erika tour (dále jen "cestovní kancelář"), které jsou nedílnou součástí potvrzení zájezdu / smlouvy o zájezdu (dále jen "SZ"), upravuje způsob uplatňování nároků zákazníka vyplývající z odpovědnosti cestovní kanceláře za vady poskytnuté služby cestovního ruchu jejich vyřizování (dále jen "reklamace") v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen "NOZ") a zákonem č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, v platném znění (dále jen "zák. o podnikání v cestovním ruchu") a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění (dále jen "zák. o ochraně spotřebitele).

2. Vady zájezdu

2.1. Cestovní kancelář odpovídá zákazníkovi ve smyslu ustanovení par. 2537 a násl. NOZ za vady zájezdu.

2.2. Má-li zájezd vadu a byla-li tato vytčena zákazníkem v souladu s par. 2540 NOZ bez zbytečného odkladu, má zákazník právo na slevu z ceny ve výši přiměřené rozsahu a trvání vady. Nevytkl-li zákazník vadu bez zbytečného odkladu vlastním zaviněním, a to ani do jednoho měsíce od skončení zájezdu a cestovní kancelář toto namítne, pak mu soud právo na slevu z ceny nepřizná.

3. Reklamace

3.1. Při řešení reklamace je nutná součinnost zákazníka, spočívající zejména v umožnění přístupu do prostor, které mu byly pronajaty k ubytování nebo do dopravního prostředku, kterým byla zajištěna doprava, zástupci pověřenému cestovní kanceláří, jakož i zástupci dodavatelů služeb, které jsou předmětem reklamace, aby bylo možné objektivně posoudit tvrzení uváděné v reklamaci. Cestovní kancelář doporučuje zákazníkovi, aby tuto součinnost poskytl.

3.2. Reklamaci může zákazník uplatnit ústně či písemně, popřípadě jiným vhodným způsobem u zástupce cestovní kanceláře během trvání zájezdu, či v cestovní kanceláři. Uplatnění reklamace na místě samém umožní odstranění vady okamžitě, resp. umožní nalézt okamžitě vhodná řešení. Zákazník při uplatňování reklamace uvede své jméno, příjmení, trvalé bydliště, datum, důvod a předmět reklamace, specifikaci požadavků co do důvodu a výše a dle možnosti předmět reklamace průkazně skutkově doloží. Cestovní kancelář zákazníkovi doporučuje předložit doklad o poskytnuté službě. Je-li uzavření SZ zprostředkováno jinou cestovní kanceláří nebo cestovní agenturou,může zákazník reklamaci uplatnit u této zpostředkující cestovní kanceláře nebo cestovní agentury. Za zákazníka se po účely reklamace považuje každý účastník zájezdu uvedený v SZ.

3.3 K uplatněné reklamaci vystaví cestovní kancelář potvrzení o reklamaci - reklamační protokol - v němž je uvedeno, kdy zákazník reklamaci uplatnil, identifikační údaje zákazníka, co je předmětem reklamace a jaký způsob vyřízení zákazník požaduje. Jestliže zákazník předá zástupci cestovní kanceláře v místě poskytované služby určité písemnosti, popř. jiné podklady týkající se reklamace, musí být tato skutečnost v protokolu výslovně uvedena. Reklamační protokol podepisuje osoba, která se zákazníkem protokol sepisuje a zákazníkovi se doporučuje, aby svým podpisem na reklamačním protokolu stvrdil převzetí jeho kopie a souhlas s jeho obsahem.

4. Vyřizování reklamací

4.1. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se cestovní kancelář se zákazníkem nedohodnou na delší lhůtě.

4.2. Zákazníkovi se vydává potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace. V případech, kdy je reklamace posouzena jako nedůvodná, je zákazník písemně informován o důvodech zamítnutí reklamace ve smyslu §19 odst. 1 zák. o ochraně spotřebitele.

5. Mimosoudní řešení spotřebitele sporů

Dle zákona o ochraně spotřebitele je možné, aby se zákazník obrátil na Českou obchodní inspekci a zahájil řízení pro mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.

Kontaktní údaje: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ARD, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz; Web: adr.coi.cz

6. Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti vyplývající z uplatnění reklamace se řídí obecně závazným právními předpisy.

2. Reklamační řád vstupuje v platnost a účinnost dnem 1.2.2016